چرا تحریم گوگل اشتباهی بی پایه است؟


چرا تحریم گوگل اشتباهی بی پایه است؟

در اساس حتی اعتراض بابت نام خلیج فارس نیز بی پایه است شاید مهمترین دلیل این باشد که از اساس٬ گوگل موجودیت ایران را به رسمیت نمی شناسد که به بحث تحریف نام خلیج فارس برسیم٬ چرا در ۱۵ سال گذشته که از تاسیس گوگل می گذرد به این فکر نبودیم که نام کشور ما در جغرافیای اینترنت به کدام چاله مدفون شده است؟ و چرا برای برای شناسایی نام کشورمان هیچ تلاشی نکردیم؟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s